За нас

КПУ Затвор Скопје – Скопје е изграден во 1968 година. Во КПУ Затвор Скопје – Скопје се извршува казна затвор во траење до 3 години за примарно осудени лица и лица казнети за прекршок, како и казна затвор до 6 месеци спрема осудени лица за кривични дела извршени во поврат.

 

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Закон за извршување на санкции – ЗИС

Со овој закон се уредува извршувањето на санкциите изрече...
Куќен ред за осудени лица

Со овој Куќен ред поблиску се определува организацијата н...
Куќен ред за притворени лица

Со овој Правилник се пропишува куќниот ред за извршување ...
Сектори и одделение во КПУ Затвор Скопје