Për ne

Burgu Shkup – Shkupi është ndërtuar në vitin 1968. Në burgun Shkup-Shkup, burgimi për një afat deri në 3 vjet është ekzekutuar për të dënuarit primar dhe dënohet për kundërvajtje, si dhe burgim deri në 6 muaj kundër personave të dënuar për krimet e kryera në kthim.

Duke pasur parasysh kompleksitetin dhe fushëveprimin e punës, departamentet dhe departamentet organizohen me qëllim të kryerjes së sanksioneve.

Ѓоко Котевски
Директор

Дипломиран политиколог со работно искуство од 12 години во затворот КПУ Затвор  е  директор  од 04.01.2018.