Законски и подзаконски акти
Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
На следниот линк може да го разгледате целиот документ.