Законски и подзаконски акти
Упатство за осудени лица

Со овој Правилник се пропишува куќниот ред за извршување на мерката притвор во притворските одделенија на затворите. Лицата со изречена мерката притвор (во натамошниот текст: притворени лица) ја издржуваат во одделни простории на затворот (во натамошниот текст: притворски одделенија).

На следниот линк може да го разгледате целиот документ.