Законски и подзаконски акти
Куќен ред за осудени лица

Со овој Куќен ред поблиску се определува организацијата на работата и начинот на живеењето на осудените лица во казнено-поправната установа (во понатамошниот текст: установата).

На следниот линк може да го разгледате целиот документ.