Законски и подзаконски акти
Кодекс на облекување за странки

Сите странки должни се да го почитуваат овој неформален Кодекс на облекување од моментот на неговото донесување.

На следниот линк може да го разгледате целиот документ.