За нас

КПУ Затвор Скопје – Скопје е изграден во 1968 година. Во КПУ Затвор Скопје – Скопје се извршува казна затвор во траење до 3 години за примарни осудени лица и лица казнети за прекршок, како и казна затвор до 6 месеци спрема осудени лица за кривични дела извршени во поврат.

Со оглед на сложеноста и обемот на работите а во функција на извршувањето на санкциите се организираат сектори и одделенија.

 

ФИЛИП АНДОВ
Директор